Ko ho'o 'ata 'oku 'ihe sio'ata  Hoku fo'i maau faka'ofo'ofa  Ka, 'Ai ke vave na'a pulia  Ko hoku faka'osi, 'oku ou 'ofa atu.
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme tongien, traduction TMK

Petite traduction du poeme d'amour en tonguien (tongien), la langue nationale des îles Tonga (langue polynésienne).