شاعران ،

شاعران ، جز نگارت نگویند ، تو، فقط تو درمیان .. همیشه همان ... فقط با یک اختلاف... آن هم در زمان ... بفاصلۀ چند قرن ، برای دوباره آراستنت.

Poème Les Poètes Copyright © Bellon Poete
Poete farsi (persan)

Poèmes et poésie, Les Poètes en farsi Poemes et poesie, poemes d'amour

 

Poème d'amour les poètes traduit en farsi. Le poème et le poète sont intemporels