أنت وحدك

       أ
           ن
             ت

                    و
                       ح
                          د
                              ك

                                     ق
                                        ا
                                            د
                                               ر

                                                    ع
                                                        ل
                                                            ى

                                                                   د
                                                                     ف
                                                                        ع
                                                                            ي

                                                                                   ا
                                                                                      ل
                                                                                         ى

                                                                                                ا
                                                                                                    ل
                                                                                                        ا
                                                                                                             م
                                                                                                               ا
                                                                                                                    م

Ecrivez ce poeme d amour de manière à ce qu'elle le lise en le faisant défiler comme un dessin animé

Poeme d amour copyright © Bellon Poete Bibliotheque Nationale
Traduction Arabe : Salwa

Poeme d amour Toi seule traduction arabe Poeme et poesie, poemes d'amour

آخرون في قصائد الحب ترجمت إلى العربية
قصيدة حب ، ابيض قصيدة حب ، شعراء
poeme d amour toi seule Poèmes | Poème d'amour