عكست ته اينه ي دلم  ته بهترين شعر دلم  اما زي وبه كه زي ميشو  مدونه چنن ميتي بگو دوست مدارم
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme behbahani, traduction Mehran Memari

Une interpretation de mon poème d'amour en dialecte behbehani.
Le behbahani est parlée dans la province du Khuzestan à Behbahan à l'ouest de l'Iran