عكست ته اينه ي دلم  ته بهترين شعر دلم  اما زي وبه كه زي ميشو  مدونه چنن ميتي بگو دوست مدارم
Pause animation  La Glace Copyright ©
Traduit en behbahani par Mehran Memari

Poème d'amour behbahani

عكست ته اينه ي دلم

ته بهترين شعر دلم

اما زي وبه كه زي ميشو

مدونه چنن ميتي بگو دوست مدارم

عكست ته اينه ي دلم

ته بهترين شعر دلم

اما زي وبه كه زي ميشو

مدونه چنن ميتي بگو دوست مدارم

Copyright 00043024 © Bellon Poète http://pouemes.free.fr
fleche Poème Français fleche
Poème gilaki - Poème mazandarani - Poème farsi
Une interpretation de mon poème d'amour en behbahani (behbehani, behbahan), une langue du groupe nord ouest iranien. Le behbehani est parlée dans la province du Khuzestan à Behbahan (Behbehan) à l'ouest de l'Iran. Le Khouzistan fait référence au peuplades Khuzi, les premiers à habiter cette région qui borde le golfe persique. Pour certains, le behbahani doit être considéré comme une langue à part entière.
Poèmes d'amour - Poèmes d'Orient