ته عکس آینهء دِلِه  مِه قشنگترین شِر هسّه  سَی کِن دَ از بِین شوونه  وِ آخِرین بارِ که گِمه تِرِه دوس دارمِه
Pause animation  La Glace Copyright ©
Traduit en mazandarani par Bahram (Mehran & Hoda)

Poème d'amour mazandarani

ته عکس آینهء دِلِه

مِه قشنگترین شِر هسّه

سَی کِن دَ از بِین شوونه

وِ آخِرین بارِ که گِمه تِرِه دوس دارمِه

ته عکس آینهء دِلِه

مِه قشنگترین شِر هسّه

سَی کِن دَ از بِین شوونه

وِ آخِرین بارِ که گِمه تِرِه دوس دارمِه

Copyright © Bellon Poète http://pouemes.free.fr
Version originale
Poème Français

Elle est de Mazandaran

La version mazandarani (mazanderani), SA langue, de mon ptit poème d'amour, pour UNE, parmis 4 millions de locuteurs, à Mazandaran, là où ELLE habite.

Le mazandarani

Cette langue iranienne, appelée aussi tabari est parlée dans la province du Mazandaran (Mazanderan). C'est une langue qui contrairement à d'autres est très écrite, et est voisine du gilaki. Mazandaran est une région du nord de l'Iran qui borde la Caspienne sur la côte méridionale, et le mazandarani, appartient à la branche nord ouest des langues iraniennes.
Langues iraniennes (d'Iran)
Poème gilaki - Poème farsi - Poème behbahani
Poèmes d'amour - Poèmes d'Orient