Koj daim duab nyob rau hauv daim iav  Yog kuv zaj paj huam ua nws zoo tshaj  Tiam sis maj vim nws yuav ploj mus  Yog zaum kawg uas kuv hlub koj
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme hmong, traduction bellelu et yxmmp

Lecture audio bellelu

Jeune fille Hmong sans pays, tu as trouvé refuge en chine et au laos. Ils t'ont appelée miao.
Mon poème traduit est le reflet du vrai pays hmong, ton visage.