ស្រមោលរបស់អូននៅក្នុងកញ្ចក់  ជាកំណាព្យដែលមានន័យបំផុតសំរាប់បង  តែវាត្រូវបានឆក់យកទៅយ៉ាងលឿន  ដែលបន្សល់ទុកតែពាក្យថា បងស្រលាញ់អូន ។
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme khmer, traduction Sreng Kimiean

Lectures audio: 1: Mr Preakdey, 2: So Sopheaklida Sarika FM 106.5
Le poème d'amour khmer (cambodgien) pour celle qui se reconnaitra parmis les 16 millions de locuteurs. Je n'ai pas su faire une translittération latine du joli alphabet khmer que voiçi, mais vous pourrez la faire en écoutant les voix qui lisent cette traduction.
Poeme d amour khmer souvenir du mekong tout pres des pagodes de Phnom Penh au Cambodge. L'on trouve des différences dans la langue suivant les régions et en dehors du Cambodge.