ស្រមោលរបស់អូននៅក្នុងកញ្ចក់  ជាកំណាព្យដែលមានន័យបំផុតសំរាប់បង  តែវាត្រូវបានឆក់យកទៅយ៉ាងលឿន  ដែលបន្សល់ទុកតែពាក្យថា បងស្រលាញ់អូន ។
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme khmer, traduction Sreng Kimiean

Lectures audio: 1: Mr Preakdey, 2: So Sopheaklida Sarika FM 106.5
Le poème d'amour khmer (cambodgien) pour celle qui se reconnaitra.
Poeme d amour khmer souvenir du mekong tout pres des pagodes de Phnom Penh