ຮູບພາບຂອງເຈົ້າທີຢູ່ໃນກະຈົກ  ຄືຄຳກອນທີ່ດີທີ່ສຸດຂອຂ້ອຍ  ແຕ່ໃນບໍ່ຊ້າພາບນັ້ນກໍ່ຫາຍໄປ  ນັ້ນຄືສິງສຸດທ້າຍທີ່ຂ້ອຍຈະບອກວ່າ  ຮັກຈົ້າ
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme lao, traduction Anola Samounty

Le poème d'amour lao (laotien), la langue du Laos.
Poème lao de tes petits yeux bridés dans la jungle de vientiane.