මගේ සුපසන් කවිය ඔබ විය  කැඩපත ඇදි...  ඒ රුව බොද වන්නට මත්තෙන්..  පවසමි ඔබට ආදරෙයි කියා...
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme cinghalais traduction Sanjeewa Munasingh

Lecture audio Nalinda Wickramaarachchi
Le poème d'amour traduit en cinghalais (sinhala, cingalais, singhalais). 20 millions de personnes parlent cette langue officielle au Sri-Lanka, c'est la plus parlée.
Les légendes qui entourent celle de mon poème sont nombreuses. Certains disent qu'elle n'existe pas, d'autres au contraire savent qui elle est, et moi je sais qu'ils ne savent pas, car qui d'autre que l'auteur peut savoir d'ou vient l'inspiration?

Le Sri-Lanka ex Ceylan qui est presque relié au sud de l'Inde est peuplé par des gens d'origines diverses, ses atouts touristiques sont indéniables, c'est une contrée belle et luxuriante, le pays de l'or vert qui a comme surnom la perle de l'Inde.

une translittération de mon petit poème.

magē supasan kaviya oba viya

kæḍapata ædi...

ē ruva boda vannaṭa matten..

pavasami obaṭa ādareyi kiyā...