මගේ සුපසන් කවිය ඔබ විය  කැඩපත ඇදි...  ඒ රුව බොද වන්නට මත්තෙන්..  පවසමි ඔබට ආදරෙයි කියා...
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme cinghalais traduction Sanjeewa Munasingh

Lecture audio Nalinda Wickramaarachchi

 

Le poème d'amour traduit en cinghalais (sinhala, cingalais, singhalais).
10 millions de personnes parlent cette langue officielle au Sri-Lanka.