דײַן פֿאַרשפּיגלט געשטאַלט    איז געוויס מײַן שענסט ליד   נאָר אײַל צו, עס צעפֿאַלט    ס'איז מײַן לעצט  כ'האָב דיך ליב
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme yiddish, traduction Y. Niborski & B. Vaisbrot

Lecture audio Bernard Vaisbrot
Poème d'amour yiddish (judéo-allemand créolisé dans les pays slaves).
Langue germanique des juifs d'Europe centrale et orientale, parlée en 1938 par 2/3 de la communauté sur les 5 continents,
Elle se raréfie actuellement, mais tous comprendront ce poème yiddish.