ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ  ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕವಿತೆ ಇದೆ,  ಆದರೆ ತಡ ಮಾಡಬೇಡ ಪ್ರಿಯೆ  ಅದುವೇ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಲುಮೆ
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme kannara, traduction Sunil

Lecture audio Sumanth NS
Traduction pour un petit poème kannara (en anglais kannada), la langue (dravidienne) du Karnataka. Un poème d'amour kannara traduit pour les belles indiennes du sud de l'inde.
Le canarais est langue officielle du Karnataka et est parlé par 38 millions d'Indiens de cette région. Son écriture comme c'est le cas pour beaucoup de langues indiennes nous vient du brahmi

une translittération de mon petit poème.

kannaḍiyallina ninna pratibimbadalli

nanna prītiya kavite ide,

ādare taḍa māḍabēḍa priye

aduvē nanna koneya prītiya olume