ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ  ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕವಿತೆ ಇದೆ,  ಆದರೆ ತಡ ಮಾಡಬೇಡ ಪ್ರಿಯೆ  ಅದುವೇ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಲುಮೆ
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme kannara, traduction Sunil

Lecture audio Sumanth NS

Traduction pour un petit poème kannara (en anglais kannada), la langue (dravidienne) du Karnataka.
Un poème d'amour kannara traduit pour les belles indiennes du sud de l'inde.