అద్దంలొ నీ ప్రతిబింబం నా అద్భుతమైన కవిత. త్వరపడు సుమా.అది అదృశ్యమౌతుంది.నిన్ను ప్రేమిస్తూ గతిస్తున్నా.
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme télougou, traduction

Poème d'amour télougou la langue de 75 millions de personnes officielle en Inde parlée sur la cote sud est de l'inde. Poeme télougou reflet de l'Inde et d'une femme drapée dans son sari.
Le script de son alphasyllabaire lui est particulier et dérive du brahmi, cette langue dravidienne compte elle aussi de nombreux locuteurs dans divers pays du monde.

une translittération de mon petit poème.

addanlo nī pratibimbaṁ nā

adbhutamaina kavita.

tvarapaḍu sumā.adi

adr̥śyamautundi.ninnu prēmistū gatistunnā.