అద్దంలొ నీ ప్రతిబింబం నా అద్భుతమైన కవిత. త్వరపడు సుమా.అది అదృశ్యమౌతుంది.నిన్ను ప్రేమిస్తూ గతిస్తున్నా.
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme télougou, traduction

Poème d'amour télougou.
Poeme télougou reflet de l'inde et d'une femme drapée dans son sari