௧ண்ணாடியில் தெரியும் உன் தி௫முகம் தானே  அன்பே எனது ௧விதை! உடன் விழித்துப் பார்,  அல்லது மறைந்து விடுமே, இது என் அழிவு!  அன்பே ஆருயிரே, நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்.
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme tamoul, traduction Lola Poornima

Lecture audio Abath Ahsan
Poème d'amour traduit en tamoul. Poème de deux yeux noirs percant l'éternité