௧ண்ணாடியில் தெரியும் உன் தி௫முகம் தானே  அன்பே எனது ௧விதை! உடன் விழித்துப் பார்,  அல்லது மறைந்து விடுமே, இது என் அழிவு!  அன்பே ஆருயிரே, நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்.
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme tamoul, traduction Lola Poornima

Lecture audio Abath Ahsan
Poème d'amour traduit en tamoul. Le poème tamil de deux yeux noirs percant l'éternité. 80 millions de locuteurs pour cette langue officielle au Sri-Lanka.
Les Tamouls sont au sud de l'Inde et comptent une importante diaspora répartie dans de nombreux pays. Leur langue possède un alphabet qui lui est propre, ses yeux peuvent le comprendre!

une translittération de mon petit poème.

1ṇṇāṭiyil teriyum uṉ ti5mukam tāṉē

aṉpē eṉatu 1vitai! uṭaṉ viḻittup pār,

allatu maṟaintu viṭumē, itu eṉ aḻivu!

aṉpē āruyirē, nāṉ uṉṉai nēcikkiṟēṉ.