കന്നദി-ദ് നിന്ന പ്രതിബിമ്ബ  ഉന്ദു യന്ന പ്രീഥിദ കബിഥെ  ആന്ദാ കദെസവൊചി പ്രിയെ  അവുവെ യന്ന കദെഥ ഒലുമെ
Pause animation  La Glace Copyright ©
Traduit en toulou par Samarth Rai

Poème d'amour toulou

കന്നദി-ദ് നിന്ന പ്രതിബിമ്ബ

ഉന്ദു യന്ന പ്രീഥിദ കബിഥെ

ആന്ദാ കദെസവൊചി പ്രിയെ

അവുവെ യന്ന കദെഥ ഒലുമെ

കന്നദി-ദ് നിന്ന പ്രതിബിമ്ബ

ഉന്ദു യന്ന പ്രീഥിദ കബിഥെ

ആന്ദാ കദെസവൊചി പ്രിയെ

അവുവെ യന്ന കദെഥ ഒലുമെ

Copyright 00043024 © Bellon Poète http://pouemes.free.fr
Version originale fleche Poème français
Poème d'amour toulou (tulu) la langue dravidienne du peuple toulouva. Le toulou est parlé en Inde, et dans le reste du le monde, par environ 5 millions de gens. Riche de nombreux emprunts au kannara, et malgré un riche folklore le tulu n'a pas de tradition littéraire. Cette langue dravidienne méridionale, parlée au sud du Karnataka et au nord du Kerala (région de Mangalore), s'écrit avec le script kannara, j'espère que vous en apprécierez les contours et arrondis.

Ce sont un peu des siens et de ses formes. Me lira-t-elle un jour? Je verrais bien si elle m'écrit!
Poèmes d'amour - Poèmes d'Inde