കന്നദി-ദ് നിന്ന പ്രതിബിമ്ബ  ഉന്ദു യന്ന പ്രീഥിദ കബിഥെ  ആന്ദാ കദെസവൊചി പ്രിയെ  അവുവെ യന്ന കദെഥ ഒലുമെ
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme toulou, traduction Samarth Rai

Poème d'amour tulu (langue dravidienne du peuple toulouva)
Le toulou est parlé en Inde au Kerala et Karnataka, et dans le monde par environ 5 millions de gens.