കണ്ണാടിയില്് നി൯ രൂപം നീയാകും എ൯ നല്ല കവിേത പക്േഷ െപാടു൬െന മായും ഇെത൯ അന്തൃം ഞാ൯ നിെ൬ സ്േനഹിക്കു൬ു
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme malayalam, traduction Rani Andrew

Poème d'amour malayalam, langue dravidienne du sud de l'inde, officielle au Kerala et à Pondichery. Poeme malayalam pour une beauté des iles Laquedives parmis 37 millions de malayalamophones.
Son écriture vient du brahmi puis du grantha, elle est si belle que l'on s'y perd quand l'on est pas né avec. Elle est tout en rondeur comme son sourire.

une translittération de mon petit poème.

kaṇṇāṭiyil ni9 rūpaṁ

nīyākum e9 nalla kaviēta

pakēṣa epāṭu6ena māyuṁ

ieta9 antr̥m "ñā9 nie6 sēnahikku6u".