കണ്ണാടിയില്് നി൯ രൂപം നീയാകും എ൯ നല്ല കവിേത പക്േഷ െപാടു൬െന മായും ഇെത൯ അന്തൃം ഞാ൯ നിെ൬ സ്േനഹിക്കു൬ു
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme malayalam, traduction Rani Andrew

Poème d'amour malayalam, langue dravidienne du sud de l'inde.
Poeme malayalam pour une beauté des iles Laquedives