ਤੇਰੀ  ਪਰਛਾਈ  ਸ਼ੀਸ਼ੇ   ਵਿਚ ,  ਮੇਰੀ  ਸਭ ਤੋ  ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਏਰੀ ਏ |  ਪਰ ਜਲਦੀ ਕਰ , ਉਹ ਗ਼ੁਮ ਜਾਨਾ ਏ ..  ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੈ ਤੈਨੂ   ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਏ |
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme panjâbî, traduction Amrita Kaur

Poème panjabi (pendjabi, penjabi, punjabi)! Tout de même 100 millions de locuteurs au Penjab Indien et Pakistanais. Le panjabi pakistanais s'appelle lahnda. Les diverses formes de punjabi sont plus ou moins influencées par les langues limitrophes parlées au Cachemire. Les principales variétés sont le pothwari, le majhi, le doabi et le dogri. L'oeuvre sikh la plus ancienne est une compilation de poèmes (Adi Granth). Le poète Madho Lal Hussain (16eme s.) est connu pour ses kafi (poèmes courts composés de strophes et d'un refrain sur le rythme des chansons populaires), genre très développé dans la littérature panjabi sikh. Parmis les grands poètes musulmans citons: Bulhe Shah, Waris Shah et Fazl Shah. Parmis les écrivains sikhs comtemporains, on peut citer Bhai Vir Singh, Puran Singh et Nanak Singh. Il y a surtout deux systèmes d'écritures utilisés pour le panjabi. Ce sont le gurumukhi et le shahmukhi, ici c'est en gurumukhi (employé par les Sikhs), on peut aussi trouver le nagari. Ce poème d'amour est dans la langue punjabi, qui est avec le hindi, la langue source du tzigane.

Voici une translittération shahmukhi de mon petit poème.

تیری پرچھائی سِیسے وِچ،

میری سبھ تو ودھِیا ساایری اے|

پر جلدی کر، اُوہ گُم جانا اے۔۔

اِہ میرا آکھری" مَے تَین پیار کردا ہاں" دا پَیگام اے|

Et la romanisation qui va avec.

tērī parachā'ī śīśē vica,

mērī sabha tō vadhī'ā śā'ērī ē |

para jaladī kara, uha ġuma jānā ē..

iha mērā āḵẖarī "mai tainū pi'āra karadā hāṁ" dā paigāma ē

Poèmes d'Inde