ਤੇਰੀ  ਪਰਛਾਈ  ਸ਼ੀਸ਼ੇ   ਵਿਚ ,  ਮੇਰੀ  ਸਭ ਤੋ  ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਏਰੀ ਏ |  ਪਰ ਜਲਦੀ ਕਰ , ਉਹ ਗ਼ੁਮ ਜਾਨਾ ਏ ..  ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੈ ਤੈਨੂ   ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਏ |
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme panjâbî, traduction Amrita Kaur

Poème panjabi (pendjabi, penjabi, punjabi)! 100 millions de locuteurs au Penjab Indien et Pakistanais. Il y a surtout deux systèmes d'écritures utilisés pour le punjabi, ce sont le gurmukhi et le shahmukhi, ici c'est en gurmukhi.
Ce poème d'amour pendjabi avec l'hindi est dans la langue source de la langue des tziganes.

Voiçi une translittération shahmukhi de mon petit poème.

تیری پرچھائی سِیسے وِچ،

میری سبھ تو ودھِیا ساایری اے|

پر جلدی کر، اُوہ گُم جانا اے۔۔

اِہ میرا آکھری" مَے تَین پیار کردا ہاں" دا پَیگام اے|

Et la romanisation qui va avec.

tērī parachā'ī śīśē vica,

mērī sabha tō vadhī'ā śā'ērī ē |

para jaladī kara, uha ġuma jānā ē..

iha mērā āḵẖarī "mai tainū pi'āra karadā hāṁ" dā paigāma ē