ਤੇਰੀ  ਪਰਛਾਈ  ਸ਼ੀਸ਼ੇ   ਵਿਚ ,  ਮੇਰੀ  ਸਭ ਤੋ  ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਏਰੀ ਏ |  ਪਰ ਜਲਦੀ ਕਰ , ਉਹ ਗ਼ੁਮ ਜਾਨਾ ਏ ..  ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੈ ਤੈਨੂ   ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਏ |
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme panjâbî, traduction Amrita Kaur

Poème panjabi (penjabi)! 100 millions de locuteurs au Penjab Indien et Pakistanais.
Ce poème d'amour panjabi avec l'hindi est la langues sources de la langue des tziganes.