તમારી તસ્વીર અરીસામા,  એજ મારી સૌથી સુંદર કવિતા,  પણ જલ્દી કર,એ અદૄશય થાય છે.  આ મારો છેલ્લો,'હુ તને પેૄમ કરુ છુ'
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme gujarati, traduction Urvi & Nams

Poème d'amour gujarati pour les filles aux yeux et cheveux noirs de Gujurat.
Les lettres de ce poème gujarati (gudjarātī) traduit, ondulent comme leurs cheveux.