તમારી તસ્વીર અરીસામા,  એજ મારી સૌથી સુંદર કવિતા,  પણ જલ્દી કર,એ અદૄશય થાય છે.  આ મારો છેલ્લો,'હુ તને પેૄમ કરુ છુ'
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme gujarati, traduction Urvi & Nams

Poème d'amour gujarati pour les filles aux yeux et cheveux noirs de Gujurat. Les lettres de ce poème gujarati (gudjarātī) traduit, ondulent comme leurs cheveux.
Le gujarati est une langue indique occidentale parlée par 47 millions de personnes, c'est une des langues officielle de l'Inde, et on la trouve surtout dans l'état de Gujarat.
L'alphasyllabaire dans lequel il s'écrit a des similitudes avec le dévanâgarî. Femmes de Gujarat je vous donne ce poème et pour les autres qui ne comprendraient pas votre jolie écriture, voiçi

une translittération de mon petit poème.

tamārī tasvīra arīsāmā,

ēja mārī sauthī sundara kavitā,

paṇa jaldī kara,ē adl̥śaya thāya chē.

ā mārō chēllō,'hu tanē pēl̥ma karu chu'