તમારી તસ્વીર અરીસામા,  એજ મારી સૌથી સુંદર કવિતા,  પણ જલ્દી કર,એ અદૄશય થાય છે.  આ મારો છેલ્લો,'હુ તને પેૄમ કરુ છુ'
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme gujarati, traduction Urvi & Nams

Poème d'amour goudjérati (gujarati, gurjari) pour les filles aux yeux et cheveux noirs de Gujerat. Les lettres de ce poème gujarati (gudjarātī) traduit, ondulent doucement, comme le font leurs cheveux.

Le gujarati est une langue indique occidentale parlée par 47 millions de personnes. C'est une des langues officielles de l'Inde, et on la trouve surtout dans l'état de Gujarat. Se rattachant aux apabhamsa Sauraseni, le gujarati est très proche du marvari (rajasthani occidental). Il se développe surtout au 12eme siècle comme langue indépendante. Les premières oeuvres en gurjari sont inspirées du jainisme pour favoriser la propagation de cette religion. Elles empruntent les formes du rasa et de la katha. L'époque médiévale voit l'éclosion de la poésie de l'épopée krisnaite avec Narasimha Mehta et Dayaram, et ramaite avec Bhalana. Au 17eme siècle l'on trouve les petits poèmes chantés (pada) d'Akha Bhagat. Au 18eme c'est le genre poétique garbi, qui est représenté par le poète Vallabha. Au 20eme, la littérature s'inspire de l'Occident. Narsinghrao, Narmadasankara, pionniers de la poésie lyrique, et M. K. Gandhi, en littérature comme en politique, vont profondément influencer cette période. L'alphasyllabaire nagari dans lequel il s'écrit a des similitudes avec le dévanâgarî.

Femmes de Gujarat je vous donne ce poème et pour les autres qui ne comprendraient pas cette jolie écriture, voici

une translittération de mon petit poème.

tamārī tasvīra arīsāmā,

ēja mārī sauthī sundara kavitā,

paṇa jaldī kara,ē adl̥śaya thāya chē.

ā mārō chēllō,'hu tanē pēl̥ma karu chu'

Poèmes d'Inde