Η οσιά σου στον καθρέπτην  εν το καλύτερο μου ποιήμαν  βιάστου έν πα τζέ χαεί  εν το τελευταίο μου αγαπό σέ
Pause animation  La Glace Copyright ©
Poeme chypriote, traduction Rita

Lecture audio Rita
Le poème d'amour chypriote (cypriote) dans sa version grecque pour les habitantes de l'île de Chypre. Le dialecte issu du grec ancien (koinè) de ce poème chypriote, est parlé par 0,6 millions de personnes! Apparenté au pamphylien et à l'arcadien le cypriote a sans doute été apporté du Péloponnèse, au moment des invasions doriennes. Il est en effet très proche de l'ancien mycénien. Chypre est membre de la communauté européenne et se divise en deux communautés, celle des Turcs au nord-est et celle des Grecs au sud-ouest.
Poèmes Langues Régionales